ASSERTED KNOWLEDGE (Greece)

Asserted Knowledge (AKNOW) е компания, предоставяща висококвалифицирани ИКТ услуги и персонал на организации. Важна услуга, която отличава AKNOW е подходът към бизнес анализите, базиран на използването на Business Process Modelling Notation (BPMN). Екипът на AKNOW има дългогодишен опит в подкрепа на големи, многонационални интегратори на ИКТ и сериозен опит в координирането на няколко публично финансирани проекта от Рамкова програма 6, 7 и Програма Учене през целия живот. Настоящите дейности на AKNOW са фокусирани върху обучение чрез иновативни методологии за електронно обучение, персонализирани подходи за обучение, предоставяне на целенасочено обучение за устойчиво развитие на МСП, методологии и инструменти за разпространение и осигуряване на качеството, фокусирани върху целеви показатели за качество и най-добри практики/уроци.

Контактinfo@aknow.eu
Search