Πλαίσιο Δεξιοτήτων προσωπικής επωνυμίας 

Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει όλες τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας προσωπικής επωνυμίας. Οι εταίροι του έργου θα πραγματοποιήσουν έρευνα για τον εντοπισμό των πιο σημαντικών δεξιοτήτων και θα τις ταξινομήσουν με βάση τη σημασία τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, θα σχεδιάσουν εργαλεία και μεθόδους για τον εντοπισμό των βασικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων (Ανοιχτότητα στην εμπειρία, Σχολαστικότητα, Εξωστρέφεια, Ευχαρίστηση, Νευρωτισμός) και με βάση αυτά θα τους προτείνουν τις κατάλληλες ενέργειες και θα τους καθοδηγήσουν στον πιο σωστό δρόμο. Αυτές οι δύο δραστηριότητες θα βοηθήσουν τους εταίρους στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που θα λαμβάνει υπόψιν τις ανάγκες των ενηλίκων.

Genie προσωπικής επωνυμίας 

Το "Genie προσωπικής επωνυμίας" θα είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο εκμάθησης, που θα παρέχει εξατομικευμένη εκπαίδευση σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν την προσωπική τους επωνυμία. Θα επιτρέψει στους εκπαιδευόμενους να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που θέλουν να ακολουθήσουν, με βάση τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αποτελείται από ενέργειες και στόχους που πρέπει να επιτύχουν  προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη μαθησιακή διαδικασία. Το “Genie” θα αποτελείται από τρεις κύριες δεξιότητες που θα καθοριστούν από την έρευνα που οι εταίροι διεξήγαγαν στην αρχή του έργου.

Search